Uitnodiging algemene ledenvergadering dinsdag 2 april a.s.

Hierbij nodigen we onze leden uit voor het bijwonen van onze algemene ledenvergadering op dinsdag 2 april a.s. De vergadering is in café Aans en begint om 20.00 uur. Hieronder de voorlopige agenda.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen van de ledenvergadering van 3 april 2018
 4. Jaarverslag 2018
 5. Financieel verslag 2018
 6. Verslag van de kascommissie (Dukke Terpstra en Liefke de Vries). Benoeming nieuw kascommissielid.
 7. Vaststellen prijslijst 2019-2020
 8. Mededelingen (incl. privacy wetgeving en voorstel tot aanpassing van de statuten)
 1. Bestuursverkiezing:
  • Afredend en herkiesbaar: Pieter Postma
  • Tussentijds aftredend: Geert Nijboer. Het bestuur stelt voor Klaas Weening te benoemen als secretaris.

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering aanmelden bij secretaris Geert Nijboer.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Nadere informatie over onze vereniging is te vinden op onze website www.dledrachtstercompagnie.nl

Namens het bestuur,

Pieter Postma

14 maart 2019

Dorpskrant januari 2019

Landelijk, maar ook binnen onze vereniging, zien we steeds vaker dat overledenen gecremeerd worden in plaats van begraven. Wat betreft het bewaren van de as van de overledene zijn er op ons kerkhof diverse mogelijkheden.  Zo kan de urn met as bijgezet worden in onze urnenmuur. Er kunnen maximaal twee urnen in een urn nis, met andere woorden een tweede familielid kan later in de nis bijgezet worden. Op dit moment zijn vier van de dertig nissen verhuurd. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van de urn met as in een gehuurd graf. De urn wordt daarbij in een relatief kleine urnenkelder geplaatst. In zo’n urnenkelder is plaatst voor twee urnen, m.a.w. ook hier kan later een tweede familielid in de urnenkelder bijgezet worden. De derde mogelijkheid is het plaatsen van een biologisch afbreekbare urn met as in een gehuurd graf. Na verloop van tijd vergaat deze urn en komt het graf eventueel weer vrij voor een andere huurder. In het geval van het plaatsen van de urn in een graf is het gebruikelijk dat er een monument op het graf geplaats wordt ter herinnering aan de overledene(n).  In de urnenmuur is de plaat op de nis tevens de plaat waarop de tekst ter herinnering aan de overledene(n) wordt aangebracht.

Mocht u nadere informatie willen over de mogelijkheden en kosten qua het bewaren van de urnen op ons kerkhof dan kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden.

Dorpskrant november 2018

In samenwerking met Twenthe uitvaartverzekering zijn we als vereniging bezig nieuwe leden te werven binnen de gemeenschap van de Kompenije. Een vertegenwoordiger van Twenthe uitvaartverzekering gaat daarbij huis aan huis. Zoals wellicht bekend zijn de kinderen van onze leden tot 18 jaar automatisch lid van onze vereniging. Zodra men 18 jaar wordt dient men zelf lid te worden. Dorpsbewoners die nog geen lid van onze vereniging zijn kunnen door lid te worden tegen een gunstig tarief gebruik maken van de diensten van onze vereniging. Niet leden betalen het dubbele tarief. Onze uitvaarten worden voor zover mogelijk verzorgd door vrijwilligers uit onze dorpsgemeenschap. Natuurlijk hoeft u om lid te worden niet te wachten op de vertegenwoordiger van Twenthe uitvaartverzekering. U kunt zich ook als lid aanmelden bij Corry Keuning, tel. 0512-342912. Eventueel komen we vooraf even bij u langs om u nader te informeren over onze diensten als uitvaartvereniging.

De uitvaartvereniging beschikt over een eigen kerkhof met urnenmuur. We zien dat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van onze urnenmuur. Het onderhoud van het kerkhof wordt verricht door een drietal dorpsgenoten. Zij doen dit met alle plezier voor de Kompenijster gemeenschap.

Verslag algemene ledenvergadering

In het kader van de privacywetgeving wordt het verslag van de algemene ledenvergadering niet meer op onze website geplaatst. Het verslag kan opgevraagd worden bij onze secretaris.

Dorpskrant september 2018

De droogte in de maanden mei, juni en juli heeft ook zijn invloed gehad op het onderhoud van ons kerkhof. Volledig maaien was niet meer nodig: het maaien van het onkruid en de talrijke gele bloemen met de bosmaaier was meer dan voldoende. Gelukkig heeft de natuur zijn werk gedaan en begint ook het kerkhof weer zijn groene kleur te krijgen. Opvallend vroeg dit jaar zijn de vallende bladeren. Het lijkt wel alsof we in de herfst zitten. We hebben al meerdere containers met bladeren van de paden afgevoerd. De paden zelf proberen we dit jaar zonder te “spuiten” netjes te houden. Door regelmatig met de schoffel over de paden te gaan is dit tot op heden vrij aardig gelukt.

Wat betreft het beheer van onze noordelijke kerkhoven stond er eind augustus een mooi artikel in de Leeuwarder Courant. In het artikel ging het met name over het onderhoud en het behoud van oude grafmonumenten. Goed om te weten is dat ook wij als bestuur momenteel bezig zijn met de inventarisatie van belangrijke grafmonumenten. Het betreft grafmonumenten van mensen welke iets voor het dorp betekend hebben en waar we dus bepaalde herinneringen aan hebben.

Eind juli was ik in Ierland op vakantie waar meerdere nog in gebruik zijnde kerkhoven als toeristische trekpleister fungeren. Kerkhoven waar alles schots en scheef staat met vaak een overblijfsel van een oude kerk of pilaar in het midden. Mooi om te zien maar voor de Kompenije onrealistisch lijkt me. Dit omdat wij streven naar netheid waarbij de monumenten recht dienen te staan en alles mos vrij dient te zijn. Zoals al eerder aangegeven zijn de eigenaren van de grafmonumenten hiervoor verantwoordelijk. Vandaar ook hierbij nogmaals de oproep dit zelf op te pakken.

Dorpskrant mei 2018

De algemene jaarvergadering van 3 april jl. werd matig bezocht. Dit mede omdat er op deze dag meerdere dorpsactiviteiten waren gepland. Tijdens de vergadering namen we afscheid van Jappie Postma als beheerder van het kerkhof. Hij heeft dit bijna 20 jaar gedaan.

Intussen zijn we weer druk bezig met het onderhoud van ons kerkhof. Om de 14 dagen wordt er op de woensdagmiddag “groot onderhoud” aan ons kerkhof uitgevoerd waarbij het gras wordt gemaaid. Een dag na het maaien worden de monumenten met de bladblazer schoon geblazen.

Op het kerkhof zien we meerdere monumenten welke verzakken en daardoor scheef hangen. De eigenaren van deze monumenten worden verzocht deze monumenten de komende maanden op eigen kosten door bijvoorbeeld een steenhouwerij recht te laten zetten. Nog even voor alle duidelijkheid: het onderhoud van het kerkhof wordt verzorgd door onze vereniging maar het onderhoud van de monumenten en de grafbedekking dient te worden verzorgd door de eigenaren/huurders van het graf. Contactpersoon voor het beheer van ons kerkhof is sinds 3 april Pieter Postma. Hij is te bereiken op 06-22805296.

Tot slot nog iets over het lid worden van onze vereniging. Ook als u zich wilt laten cremeren kan de vereniging u van dienst zijn. Als lid krijgt u bijvoorbeeld een maximale vergoeding van € 500,00 In de kosten en hebt u recht op ons ledentarief. De tarieven zijn terug te vinden op onze prijslijst.

Ook ouderen die op latere leeftijd lid van onze vereniging worden kunnen aanspraak maken op genoemde vergoeding. Bij een 18-jarige is dat 100 % en bij een 75-jarige nog 13 % van dit bedrag. Dit conform de regels afgesproken binnen de Federatie. Uiteraard hebben ook zij recht op onze ledentarieven.

Dorpskrant maart 2018

Voorlopige agenda algemenen ledenvergadering.

Agenda algemene ledenvergadering dinsdag 3 april 2018

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ Drachtstercompagnie

Hierbij nodigen we de leden van uitvaartvereniging “De Laatste Eer“ te Drachtstercompagnie uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 3 april a.s. in café Aans.

 Aanvang 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen van de ledenvergadering van 22 maart 2017
 4. Jaarverslag 2017
 5. Financieel verslag 2017
 6. Verslag van de kascommissie (Jaap Veenstra en Dukke Terpstra). Benoeming nieuw kascommissielid.
 7. Vaststellen prijslijst 2018-2019
 8. Mededelingen
 9. Bestuursverkiezing: geen
 10. Rondvraag
 11. Pauze
 12. Lezing over het maken van uitvaartkisten. Een vertegenwoordiger van Hoogland B.V. uit Burgum komt ons vertellen wat zoal mogelijkheden zijn op dit gebied. Het bedrijf maakt al meer dan 90 jaar uitvaartkisten en is verder gespecialiseerd in rouwvervoer koeling bij opbaring.
 13. Sluiting

Namens het bestuur,

Pieter Postma

22 maart 2018

Dorpskrant januari 2018

Op vrijdag 24 november jl. organiseerde de uitvaartvereniging voor het eerst in zijn 105-jarig bestaan een lezing met als gastspreker Peter Karstkarel. Peter is bekend als schrijver van het boek “Dag, mijn lieve moeder”. Voor de 30 aanwezigen werd het een boeiend verhaal waarbij diverse monumentale grafmonumenten op beeldscherm werden getoond. In de pauze konden de aanwezigen het genoemde boek kopen. Uiteindelijk was er geen boek meer te koop……..

Onze ledenwerfactie met Twenthe uitvaartverzekering is u wellicht niet ongemerkt gebleven. Eind 2018 hopen we de huis aan huis actie te hebben afgerond. Daarna gaat men de leden buiten ons dorp benaderen. Let op, alles is geheel vrijblijvend.

Ter voorkoming van gladde paden op ons kerkhof wordt er regelmatig zand op de paden gestrooid. Tot op heden zijn we tevreden met het resultaat. Suggesties van uw kant zijn echter van harte welkom.

Dorpskrant november 2017

Als uitvaartvereniging organiseren we op vrijdag 24 november a.s. een lezing met als gastspreker Peter Karstkarel. In 2015 is van hem het boek “Dag, mijn lieve moeder” verschenen.  Dit boek is een weergave van de bezoeken van Peter en zijn vrouw Klaske aan ruim 480 begraafplaatsen in Friesland. Peter Karstkarel komt samen met zijn vrouw vertellen over de Friese grafcultuur. Na de pauze zal het verhaal zich toespitsen op Drachtstercompagnie en omgeving. Dit alles met vele foto’s van monumentale grafmonumenten. De lezing in café Aans is toegankelijk voor zowel leden als niet leden en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Zoals al eerder aangekondigd zijn we onlangs gestart met onze ledenwerfactie. Dit in samenwerking met Twenthe uitvaartverzekering.  In de praktijk betekent het dat een vertegenwoordiger van de uitvaartverzekering na een eerste aankondiging bij u aan de deur komt om het een en ander te vertellen over onze vereniging en de mogelijkheden qua verzekering van een uitvaart. Alles is geheel vrijblijvend. Eind 2018 hopen we de huis aan huis actie te hebben afgerond.

Dorpskrant september 2017

Middels een ingezonden brief kunt u in deze dorpskrant nader kennismaken met onze reserve, c.q. tweede uitvaartverzorgster, Hinke van der Meulen-Heidinga.  Eerste contactpersoon bij uitvaarten is en blijft Hiltsje van der Brug.

Tijdens de algemene ledenvergadering is aangekondigd dat we in dit najaar starten met onze ledenwerfactie. Dit in samenwerking met Twenthe uitvaartverzekering.  In de praktijk betekent het dat een vertegenwoordiger van de uitvaartverzekering na een eerste aankondiging bij u aan de deur komt om het een en ander te vertellen over onze vereniging en de mogelijkheden qua verzekering van een uitvaart. Alles is geheel vrijblijvend. Eind 2018 hopen we de huis aan huis actie te hebben afgerond.

Dorpskrant mei 2017

Op woensdag 22 maart jl. hadden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering in café Aans. Met 27 aanwezigen hadden we een prima opkomst. Tijdens de vergadering hebben we onze tweede uitvaartverzorgster, Hinke van der Meulen-Heidinga, aan de leden voorgesteld. Vanaf heden kunnen onze leden kiezen tussen Hiltsje van der Brug of Hinke van der Meulen-Heidinga als “eigen” uitvaartverzorgster. Uiteraard kan/mag een lid ook kiezen voor een “externe” uitvaartverzorger/ster. Tijdens de algemene ledenvergadering zijn de aanwezigen akkoord gegaan met het voorstel van het bestuur in dat geval onze gebruikelijke vergoeding in de kosten te halveren.

Tijdens de vergadering namen we afscheid van Ruurd de Haan als drager van onze vereniging. Hij was meer dan 22 jaar actief voor onze vereniging. Zijn opvolger is inmiddels bekend: Bart Henstra.

Na de pauze hadden we Hiske Bekkema van Hospice Smelnehaven in Drachten uitgenodigd als gastspreker. Zij vertelde ons o.a. over de “ondersteuning” die thuis bij naderend overlijden gegeven kan worden en over de werkwijze in het Hospice op het Sûd. De verpleging/verzorging wordt daarbij gedaan door verpleegkundigen met ondersteuning van vrijwilligers. Menigeen was verbaasd over wat zoal mogelijk is…….

Notulen van de jaarvergadering van DLE uit Drachtstercompagnie van woensdag 22 maart 2017.

De voorzitter Pieter Postma heet de 21 leden, 2 gasten en 4 bestuursleden van harte welkom
Anneke van Walstijn, Gosse de Boer, Annie van der Mei, Monique Paulusma hebben zich afgemeld voor de vergadering en secretaris Geert Nijboer komt later i.v.m. zijn werk. Lutske leest de verslagen voor en notuleert deze avond.
We willen graag onze nieuwe tweede bode voorstellen: Hinke van der Meulen-Heidinga uit Nij Beets.
M.b.t. de benoeming van de 2de uitvaartverzorgster geeft de voorzitter uitleg over de gevolgde procedure. Pope Wagenaar was tot op heden onze reserve uitvaartverzorger. Op basis van leeftijd en op aangeven van Hiltsje is het bestuur vorig jaar op zoek gegaan naar een 2de uitvaartverzorg(st)er. Bij deze procedure was Hiltsje niet betrokken. Op 10 oktober hebben we een informatief gesprek gehad met Hinke v.d. Meulen-Heidinga en Iepie Lindeboom-Hospes. Beide hadden zichzelf uitgenodigd voor een gesprek, Hinke schriftelijk en Iepie telefonisch. Op basis van deze gesprekken hebben we als bestuur een keuze gemaakt en Hinke uitgenodigd voor een tweede gesprek. Op 1 november zijn we met Hinke tot een akkoord gekomen. Hinke ontvangt als 2de uitvaartverzorgster dezelfde vergoeding als Hiltsje en gaat op dezelfde manier als Hiltsje samenwerken met onze groep vrijwilligers. Met Hiltsje en Hinke denken we als bestuur twee utstekende uitvaarverzorgsters te hebben welke volgens ons gevoel prima bij onze vereniging passen.

Na de aanstelling van Hinke is Iepie door de voorzitter gebeld en is onze keuze aan haar mede gedeeld.  Voor onze vrijwilligersavond op 16 december is Hiltsje als eerste geïnformeerd over de aanstelling van Hinke. Op onze jaarlijkse vrijwilligersavond hebben we Hinke aan onze vrijwilligers voorgesteld en is het een en ander gepubliceerd. Vanaf nu kunnen de leden een keuze maken tussen Hiltsje of Hinke als uitvaartverzorgster. We hebben afgesproken dat de leden van onze vereniging vrij zijn in het vragen van een externe uitvaartverzorger. In alle gevallen loopt het contact via Hiltsje v.d. Brug en is de vergoeding de helft van de oorspronkelijke vergoeding.

De notulen van de jaarvergadering worden door Lutske voorgelezen en hierna volgt het overzicht van de overleden leden in 2016 en wordt een minuut stilte in acht genomen om hen te herdenken.
Hierna volgen de financiële verslagen van Lutske en Corry. Er zijn geen vragen. De kascommissie Melle Sijtsema en Jaap Veenstra hebben de boeken nagekeken. Alles is prima in orde. Volgend jaar zullen Jaap Veenstra en Dukke Terpstra de boeken controleren. De prijslijst voor 2017 wordt goedgekeurd. Er zijn twee kleine veranderingen, verder blijft alles gelijk.
Hierna wordt Ruurd de Haan bedankt voor 22 jaar bestuurslid/bode en drager van onze vereniging.
Hij krijgt een oorkonde van de federatie en een envelop met inhoud. Ook krijgt hij een bos bloemen.

We vertellen nog even dat Twenthe Uitvaartverzekering in september gaat starten met het werven van nieuwe leden en om verzekeringen aan de man te brengen. Pieter vertelt nog even waar we De Laatste Eer overal kunnen vinden. Op onze eigen website www.dledrachtstercompagnie.nl en op de site van Plaatselijk Belang. We staan ook in dorpskrant De Barte en in het telefoonboek. Vrijburg heeft geen uitnodiging gehad, fijn dat hij er wel is.  Nemen we mee voor volgend jaar.

Grietje Bosma vindt het jammer dat we niet een bode uit eigen dorp hebben aangenomen.
Bij de rondvraag vraagt Jelte de Jong nog even hoe het met de gladde paden zit. We zijn er mee bezig maar weten nog niet hoe of wat.

Bij de bestuursverkiezing zijn geen tegenkandidaten binnengekomen, dus Johan Mud blijft nog 5 jaar in het bestuur. Hij wordt onder applaus weer aangenomen.

Hierna is het tijd voor een kopje koffie of thee.

Na de pauze is het woord aan Hilke Bekkema van VPTZ Smelnehaven.

In de laatste levensfase kunnen allerlei vrijwilligers ingeschakeld worden. Ook thuis. Ze vertelt het heel mooi.

Fijn dat er stichtingen en vrijwilligers zijn die dit doen.  Aan het einde wordt nog wel even verteld dat een dag in het Hospice in Drachten € 42,50 kost. Bij een aanvullende zorgverzekering wordt dit vergoed.

Pieter Postma sluit de avond om 22.30 uur door iedereen wel thuis te wensen.

 

Ledenvergadering 2017

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

Drachtstercompagnie

Hierbij nodigen we de leden van uitvaartvereniging “De Laatste Eer“ te Drachtstercompagnie uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 22 maart 2017 in Café Aans.

 Aanvang 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Voorstellen 2de uitvaartverzorgster: Hinke van der Meulen-Heidinga
 4. Notulen van de ledenvergadering van 13 april 2016
 5. Jaarverslag 2016
 6. Financieel verslag 2016
 7. Verslag van de kascommissie (Melle Sijtsema en Jaap Veenstra). Benoeming nieuw kascommissielid.
 8. Vaststellen prijslijst 2017-2018
 9. Mededelingen (o.a. het ruimen van graven)
 10. Bestuursverkiezing:

          Aftredend en herkiesbaar: Johan Mud.  Eventuele tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering ingediend worden bij secretaris Geert Nijboer.

 1. Rondvraag
 2. Pauze
 3. Gastspreker Hiske Bekkema van Hospice Smelnehaven in Drachten. Hiske is coördinator voor het thuisveld. Zij vertelt ons over de “ondersteuning” die thuis gegeven kan worden en over het Hospice op het Sûd. De verpleging/verzorging wordt gedaan door verpleegkundigen met ondersteuning van vrijwilligers!
 4. Sluiting

Dorpskrant maart 2017

In de afgelopen jaren hebben meerdere mensen aangegeven hun graven in te leveren. Dit omdat er vaak geen familieleden zijn die de graven willen/kunnen onderhouden. Dit betekent dat we binnenkort gaan beginnen met het verwijderen van de monumenten op deze graven. Om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen zoeken we vooraf contact met de betrokkenen om gezamenlijk na te gaan om welk graf het exact gaat. Dit om fouten te voorkomen.

De algemene jaarvergadering staat gepland op woensdag 22 maart a.s. Tijdens de vergadering gaan we onze tweede bode, Hinke van der Meulen-Heidinga, aan de leden voorstellen.

Dorpskrant november 2016

Onze vereniging heeft 678 leden en is daarmee de grootste vereniging in ons dorp. De kinderen van onze leden zijn t/m 17 jaar automatisch lid. Om in aanmerking te blijven komen van de voordelen van het lidmaatschap, zal de jongere zelf lid van onze vereniging moeten worden. Dit kan door zich aan te melden bij onze ledenadministratie, Corry Keuning 0512-342912.

Om ons ledenbestand overzichtelijk te houden is het belangrijk dat leden bij de geboorte van hun zoon of dochter de naam van het desbetreffende aspirant lid aan ons doorgeven. Verder geld in zijn algemeenheid: bij eventuele adreswijziging graag het nieuwe adres aan onze ledenadministratie doorgeven. Dit bespaart ons het nodige zoekwerk.

Tot slot namens onze vrijwilligers een oproep aan de mensen die hun hond uitlaten langs de begraafplaats. Regelmatig vinden we er hondenpoep. Bij het opruimen van de bladeren is dat geen pretje…. Daarom het verzoek uw hond elders uit te laten of tenminste de poep van uw hond op te ruimen.

Dorpskrant september 2016

Sinds jaar en dag hebben we binnen onze vereniging een uitvaartverzorgster en een reserve uitvaartverzorgster. Mocht onze uitvaartverzorgster Hiltsje van der Brug om de een of andere reden niet beschikbaar zijn dan hadden we de laatste jaren Pope Wagenaar uit Ureterp als reserve. Pope is intussen de zeventig gepasseerd en daarom heeft het bestuur besloten nog dit jaar op zoek te gaan naar een tweede, c.q. reserve uitvaartverzorger/ster. In de volgende dorpskrant hopen we jullie hierover nader te informeren.

Notulen ledenvergadering 13 april 2016. 

 1. Opening: Aanwezig 17 personen.  De voorzitter heet hen van harte welkom.
 2. Ingekomen stukken: Ida Wedman heeft zich afgemeld. Sannie de Boer, woonachtig op de Folgersterloane noordzijde, geeft aan dat zij geen uitnodiging heeft ontvangen.
 3. Notulen ledenvergadering 2015: De notulen worden door de secretaris voorgelezen. Er zijn geen vragen en of opmerkingen.
 4. Jaarverslag: We hebben een bewogen eerste halfjaar achter de rug. Wij verzorgden in dit jaar 15 begrafenissen waarvan 13 leden en twee niet leden. Daarnaast werd er nog een persoon bijgezet in de urnenmuur. Er wordt een moment van stilte in acht genomen om de overledenen te herdenken.
 5. Financieel verslag 2015: (Lutske) Kostenpost Honor Piëteitstechniek betreft keuring draagbaar. Er zijn vier graven en een plaats in de urnenmuur verhuurd. Hierna geeft Corry geeft uitleg over haar gedeelte van de financiën. Met enige trots vertelt ze dat uit het actuarieel rapport blijkt dat we een ruim voldoende dekkingsgraad hebben, m.a.w. er dus financieel heel goed voorstaan. Er komt nog een vraag over de kosten van de telefoongids. Op deze post is al aanzienlijk bespaard; dit is nu eenmaal zo duur. Vervolgens wordt de begroting voor het komend jaar doorgenomen. Er zijn geen op- en aanmerkingen.
 6. Verslag kascommissie: Arie Bijma en Melle Sijtsema hebben samen de boekhouding van beide dames doorgenomen. Het zag er prima uit volgens de heren. Melle Sijtsema gaat samen met Jaap Veenstra volgend jaar de boeken controleren. Heren bedankt.
 7. Vaststelling prijslijst: Het bestuur stelt voor om als kostenpost op de lijst te zetten het ruimen van een monument van graven voor april 2015. Na deze periode wordt hier al een post voor geheven. Leden gaan akkoord met dit voorstel. Kosten voor leden 50,00 euro en voor niet leden 100,00 euro.
 8. Mededelingen: De voorzitter geeft uitleg op welke manieren wij met onze leden communiceren en hoe wij te bereiken zijn. Ook willen wij graag meer nieuwe leden. Wij stellen dan ook voor om samen met Twenthe verzekeringen een wervingsactie op te stellen. Leden stemmen in met dit verzoek. Daarnaast wordt er nog gesproken over het onderhoud van de begraafplaats waar vooral de paden een zorgenkindje zijn. We bespreken een aantal opties om dit te verbeteren en zullen gaan bekijken hoe we dit het beste kunnen gaan aanpakken. Melle Sijtsema, Durk Boomsma en Jappie Postma gaan vanaf nu gezamenlijk voor het onderhoud van de begraafplaats zorgen. Wij gaan als vereniging ook bekijken of we een 2e bode gaan aanstellen, zodat onze leden keuze hebben. Wij gaan als bestuur nog bekijken hoe we dit in gaan invullen.
 9. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar is Corry Keuning. Aangezien er zich geen tegenkandidaten hebben gemeld gaat Corry door voor een volgende termijn.
 10. Rondvraag: Geen
 11. Pauze
 12. Gastspreker: Notaris mr. Hilbrand Ph. Breuker van Breuker Vellinga Wiersma geeft uitleg over het belang van een notaris bij overlijden van personen. Welke zaken moet/mag je geregeld hebben. Dit opent bij veel aanwezigen toch wel de ogen omdat er zaken worden benoemd waar we eigenlijk nog niet bij stilstaan. Hij moet dan ook de nodige vragen beantwoorden en komt eigenlijk tijd tekort. Hij nodigt iedereen uit voor een eerste kosteloos gesprek. Al met al een boeiende en nuttige informatieavond.
 13. Sluiting: De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en biedt een ieder een consumptie en de welbekende gehaktbal aan.

 

Geert Nijboer

Juni 2016